Regulamin Sklepu Internetowego: www.bluzybro.com

Regulamin Sklepu Internetowego: www.bluzybro.pl

I .Postanowienia ogólne

II.  Warunki zawierania umowy sprzedaży
III. Sposoby płatności
IV. Warunki realizacji zamówienia
V. Koszt, termin i sposoby dostawy
VI. Postępowanie reklamacyjne
VII. Prawo odstąpienia od umowy
VIII. Ochrona danych osobowych
IX. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia ogólne

P.P.H.U. „Adamis” Import-Export sp. z o. o., ul. Długa 20, 42-310  Żarki, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000058840, NIP 577-18-26-806, umożliwia zakup towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) pod adresem internetowym: www.bluzybro.pl . Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest P.P.H.U. „Adamis” Import-Export sp. z o. o., ul. Długa 20, 42-310  Żarki.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy – rozumie się przez to P.P.H.U. „Adamis” Import-Export sp. z o. o., ul. Długa 20, 42-310  Żarki, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000058840, NIP 577-18-26-806, REGON 151607216 z kapitałem założycielskim: 370 000 zł, umożliwiający zakup towarów przez Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.bluzybro.pl ,

Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osobę fizyczną posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zmierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą,

Produkcie – rozumie się przez to dostępną w Sklepie Internetowym www.bluzybro.pl rzecz ruchomą będącą przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą,

Przedsiębiorca Uprzywilejowany –  rozumie się przedsiębiorcę dokonującego zakupów na swoją działalność gospodarczą lecz w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością

Dniu Roboczym – rozumie się przez to jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Umowie Sprzedaży – rozumie się przez to Umowę sprzedaży Produktu zawieraną albo zawartą między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.bluzybro.pl,

Sklepie Internetowym – rozumie się przez to Sklep Internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.bluzybro.pl,

Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin,

Zamówieniu – rozumie się przez to oświadczenie woli Klienta składanej za pomocą Formularza zamówienia, dostępnego w Sklepie Internetowym umożliwiającego złożenie Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

Kampanii – rozumie się przez to ograniczoną w czasie i skierowaną do ograniczonego grona odbiorców kampanię promocyjną osoby prawnej, instytucji lub organizacji;

Organizatorze – rozumie się przez to osobę, grupę osób lub organ reprezentujący podmiot, na rzecz której prowadzona jest Kampania;

Informacje o Towarach w Sklepie Internetowym  m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do
zawarcia umowy sprzedaży, w rozumieniu art.71 Ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r.
– Kodeks Cywilny, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Wszystkie informacje na swój temat, które Klient pozostawia na Stronie Internetowej przy składaniu zamówienia (imię, nazwisko, numer telefonu, adres, e-mail i inne), są zabezpieczone zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 1. Warunki zawierania umowy sprzedaży

Sklep Internetowy umożliwia składanie zamówień na Produkty poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu. Przy składaniu Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z opisem Produktu i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Zamówienia przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w  pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

Opis Produktu określa co najmniej:

 1. a) nazwa
 2. b) główne cechy Produktu;
 3. c) listę dostępnych parametrów i ich
  wariantów (np. kroje, kolory, rozmiary);
 4. d) cenę Produktu.

W przypadku produktów dedykowanych dla konkretnej grupy docelowej, produkt może być przedmiotem Zamówienia pod warunkiem, że Zamówienie zostanie złożone w czasie trwania Kampanii, a Klient należy do grupy docelowej Produktu, tj. spełnia dodatkowe warunki wskazane przez Sprzedawcę lub Organizatora.  Czas trwania kampanii jest określany przez Organizatora wraz z Sprzedawcą.

Klient składa zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu Internetowego (tzw. zakupy bez rejestracji).

Warunkiem złożenia Zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych, koniecznych do wysyłki, realizacji zamówienia oraz wygenerowania faktury lub paragonu fiskalnego.

W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Produktów w Sklepie Internetowym, w szczególności w zakresie ich ilości, kolorystyki, rozmiarów, a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji. .

Do momentu zatwierdzenia wyboru Produktu przyciskiem „ZAMAWIAM I PŁACĘ” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Produktów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje
poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.

Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę Klienta złożoną P.P.H.U. „Adamis” Import-Export sp. z o.o.,  co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia oraz niniejszym Regulaminem.

Sklep przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną („Przyjęcie zamówienia do realizacji” lub ,,Odmowa przyjęcia zamówienia do realizacji), a także informacje o procedurze składania
reklamacji co do Towarów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży . Wskazana wyżej stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep Internetowy oferty zakupu Klienta.  Po otrzymaniu potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz P.P.H.U. „Adamis” Import-Export sp. z o. o. umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Produktów.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu
Internetowego są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.

Po ukończenie produkcji Sprzedawca przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie zrealizowania zamówienia w formie e-mail (,,Twoje zamówienie zostało zrealizowane”).

Sklep zobowiązuje się do dostarczenia Produktów pozbawionych wad.

III. Sposoby płatności

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: (płatność za pośrednictwem platformy ,,Przelewy24,, oraz platformy imoje) oraz płatność za pomoc tradycyjnych przelewów bankowych.  

Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:

– przelew bankowy,

-BLIK,

-karta płatnicza,

Płatność elektronicznie  za pośrednictwem serwisu: https://www.przelewy24.pl/, https://www.imoje.pl/ .

Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: (DialCom24 sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań) oraz ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzana jest zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu ,,Przelewy24”oraz „imoje”

 1. Warunki realizacji zamówienia

Sprzedawca dokonuje realizacji Zamówienia w terminie wskazanym przy składaniu Zamówienia, jednak nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od daty podpisania umowy sprzedaży z Organizatorem. Przez realizację Zamówienia rozumie się wytworzenie Produktu zgodnie z treścią Zamówienia.

Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówienia:

– złożonego na nieprawidłowo wypełnionym formularzu;

– złożonego z naruszeniem warunków obowiązujących w ramach Kampanii;

– złożonego lub opłaconego z naruszeniem Regulaminu.

W przypadku, o którym mowa wyżej Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od momentu złożenia Zamówienia informuje Klienta o odmowie realizacji Zamówienia i zwraca wszystkie dokonane przez niego płatności.

Warunki umowy sprzedaży określają:

– Regulamin,

– obowiązujące przepisy prawa,

– indywidualne ustalenia podjęte pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 1. Koszt, termin i sposób dostawy

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

– odbiór osobisty,

– wysyłka kurierska ( brutto: 16,5zł).

Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy spośród opcji dostępnych dla danego Produktu. Koszty dostawy wlicza się do łącznej kwoty należności zgodnie z cennikiem podanym przy składaniu Zamówienia.

Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o terminie i miejscu dostawy Produktu, jednak nie później niż w ostatnim dniu terminu przewidzianego na realizację Zamówienia.

W przypadku, gdy Klient zadeklarował odbiór osobisty Produktu, Sprzedawca powierza czynności związane z jego wydaniem Organizatorowi lub osobom upoważnionym przez Organizatora, w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Skorzystanie z tej możliwości nie ogranicza odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu należytego wykonania umowy. Opcja ta jest darmowa.

Istnieje również możliwość odbiór osobistego pod adresem:  ul. Długa 20, 42-310 Żarki – w
Dni Robocze, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru oraz poinformowaniu o takim wyborze drogą mailową Sprzedawcy.

W przypadku wyboru wysyłki kurierskiej do ceny produktu zostanie doliczony koszt usługi kurierskiej, a produkt zostanie wysłany pod adres wskazany przez Kupującego. W przypadku nieudanej próby doręczenia, wynikającej z winy Klienta np.: błędny adres czy nie odebranie przesyłki od kurier mimo ponowienia próby doręczenia przez kuriera. Produkt zostanie zwrócone do siedziby Sprzedawcy. Odbiór zamówionego Produktu będzie możliwy w siedzibie Sprzedawcy. Sprzedawca umożliwia możliwość ponowienia przesyłki za uiszczeniem opłaty związanej z kosztami kurierskimi.  

W przypadku wyboru sposobu dostawy: odbiór osobisty, Klient ma obowiązek odebrać Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od momentu zaistnienia takiej możliwości od Organizatora/ Sprzedawcy.

Jeżeli Klient dopuszcza się zwłoki z odbiorem Produktu, Sprzedawca może:

– żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki Klienta,

– oddać Produkt na przechowanie na koszt oraz niebezpieczeństwo Klienta,

– wyznaczyć Klientowi dodatkowy termin na odbiór Produktu z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży.

Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa wyżej, Sprzedawca może dokonać sprzedaży Produktu na rachunek Klienta lub odstąpić od umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca wraz z Organizatorem mogą ograniczyć możliwość wyboru sposobów dostawy do jednego sposobu dostawy.

 

 1. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje będą rozpatrywane z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta oraz Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bluzy.bro@gmail.com  lub też pisemnie na adres: ul. Długa 20, 42-310 Żarki. Dla oceny niezgodności Produktu z umową niezbędny jest jego zwrot na powyższy adres.

Zaleca się podanie przez Klienta lub Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego w opisie reklamacji:

– informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

– żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

– danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta lub Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób kontaktu.

W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Długa 20, 42-310 Żarki. Prośba o dostarczenie Produktu, nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa powyżej

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta lub Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem; W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy , lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego
terminu, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 1. a)     o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
  świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. b)     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
  odstąpienia od umowy;
 3. c)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. d)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. e)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. f)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
  charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. g)     w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca
  nie ma kontroli;
 8. h)     w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇
  części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. i)      w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
  komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;
 10. j)      zawartej w drodze aukcji publicznej;
 11. k)     o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi;
 12. l)      o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
  spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Klient może skorzystać z formularza, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: ul. Długa 20, 42-310  Żarki, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep Internetowy do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w który, odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze Produkt. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o  którym mowa wyżej, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient .

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów dostępny w Sklepie
Internetowym), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem Internetowym.

Zwrotu płatności Sklep Internetowy dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia Produktu (rzeczy) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

VIII. Ochrona danych osobowych

Klient składający Zamówienie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w celach związanych z realizacją Zamówienia, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000). Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie uniemożliwia złożenie Zamówienia. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w treść podanych danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia – w zakresie, w jakim nie narusza to uprawnień Sprzedawcy.

Zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Więcej informacji na temat polityki prywatności dostępne pod linkiem: https://www.bluzybro.pl/polityka-prywatnosci/ .

 1. Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

Zmieniony Regulamin wiąże Sprzedawcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Klient
został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy sprzedaży w
ciągu 14 dni od dnia powiadomienia.

Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.