Wysyłka i Dostawa

Koszt, termin i sposób dostawy

Poniższe sformułowania należy rozumieć następująco:

Sprzedawca – rozumie się przez to P.P.H.U. „Adamis” Import-Export sp. z o. o., ul. Długa 20, 42-310  Żarki, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000058840, NIP 577-18-26-806, umożliwiający zakup towarów przez Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.bluzybro.pl ,

Klient – rozumie się przez to osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osobę fizyczną posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zmierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą,

Produkt – rozumie się przez to dostępną w Sklepie Internetowym www.bluzybro.pl rzecz ruchomą będącą przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą,

Dzień Roboczy – rozumie się przez to jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Umowa Sprzedaży – rozumie się przez to Umowę sprzedaży Produktu zawieraną albo zawartą między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.bluzybro.pl,

Sklep Internetowy – rozumie się przez to Sklep Internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.bluzybro.pl,

Zamówienie – rozumie się przez to oświadczenie woli Klienta składanej za pomocą Formularza zamówienia, dostępnego w Sklepie Internetowym umożliwiającego złożenie Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

Kampania – rozumie się przez to ograniczoną w czasie i skierowaną do ograniczonego grona odbiorców kampanię promocyjną osoby prawnej, instytucji lub organizacji;

Organizator – rozumie się przez to osobę, grupę osób lub organ reprezentujący podmiot, na rzecz której prowadzona jest Kampania;

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

– odbiór osobisty,

– wysyłka kurierska (brutto: 16,5 zł).

Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy spośród opcji dostępnych dla danego Produktu. Koszty dostawy wlicza się do łącznej kwoty należności zgodnie z cennikiem podanym przy składaniu Zamówienia.

Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o terminie i miejscu dostawy Produktu, jednak nie później niż w ostatnim dniu terminu przewidzianego na realizację Zamówienia.

W przypadku, gdy Klient zadeklarował odbiór osobisty Produktu, Sprzedawca powierza czynności związane z jego wydaniem Organizatorowi lub osobom upoważnionym przez Organizatora, w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Skorzystanie z tej możliwości nie ogranicza odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu należytego wykonania umowy. Opcja ta jest darmowa.

Istnieje również możliwość odbiór osobistego pod adresem:  ul. Długa 20, 42-310 Żarki – w Dni Robocze, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru oraz poinformowaniu o takim wyborze drogą mailową Sprzedawcy.

W przypadku wyboru wysyłki kurierskiej do ceny produktu zostanie doliczony koszt usługi kurierskiej, a produkt zostanie wysłany pod adres wskazany przez Kupującego. W przypadku nieudanej próby doręczenia, wynikającej z winy Klienta np.: błędny adres czy nie odebranie przesyłki od kurier mimo ponowienia próby doręczenia przez kuriera. Produkt zostanie zwrócone do siedziby Sprzedawcy. Odbiór zamówionego Produktu będzie możliwy w siedzibie Sprzedawcy. Sprzedawca umożliwia możliwość ponowienia przesyłki za uiszczeniem opłaty związanej z kosztami kurierskimi.   

W przypadku wyboru sposobu dostawy: odbiór osobisty, Klient ma obowiązek odebrać Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od momentu zaistnienia takiej możliwości od Organizatora/ Sprzedawcy.

Jeżeli Klient dopuszcza się zwłoki z odbiorem Produktu, Sprzedawca może:

– żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki Klienta,

– oddać Produkt na przechowanie na koszt oraz niebezpieczeństwo Klienta,

– wyznaczyć Klientowi dodatkowy termin na odbiór Produktu z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży.

Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa wyżej, Sprzedawca może dokonać sprzedaży Produktu na rachunek Klienta lub odstąpić od umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca wraz z Organizatorem mogą ograniczyć możliwość wyboru sposobów dostawy do jednego sposobu dostawy