bluzy.bro@gmail.com

tel: 698 322 763​

Wysyłka i Dostawa

Koszt, termin i sposób dostawy

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
– odbiór osobisty,
– wysyłka kurierska.

Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy spośród opcji dostępnych dla danego Produktu. Koszty dostawy wlicza się do łącznej kwoty należności zgodnie z cennikiem podanym przy składaniu Zamówienia.
Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o terminie i miejscu dostawy Produktu, jednak nie później niż w ostatnim dniu terminu przewidzianego na realizację Zamówienia.

W przypadku, gdy Klient zadeklarował odbiór osobisty Produktu, Sprzedawca powierza czynności związane z jego wydaniem Organizatorowi lub osobom upoważnionym przez Organizatora, w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Skorzystanie z tej możliwości nie ogranicza odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu należytego wykonania umowy. Opcja ta jest darmowa. 
Istnieje również możliwość odbiór osobistego pod adresem: ul. Długa 20, 42-310 Żarki – w Dni Robocze, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru oraz poinformowaniu o takim wyborze drogą mailową Sprzedawcy.

W przypadku wyboru wysyłki kurierskiej do ceny produktu zostanie doliczony koszt usługi kurierskiej, a produkt zostanie wysłany pod adres wskazany przez Kupującego.

Klient ma obowiązek odebrać Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od momentu zaistnienia takiej możliwości.
Jeżeli Klient dopuszcza się zwłoki z odbiorem Produktu, Sprzedawca może:
– żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki Klienta,
– oddać Produkt na przechowanie na koszt oraz niebezpieczeństwo Klienta, 
– wyznaczyć Klientowi dodatkowy termin na odbiór Produktu z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy,
Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa wyżej, Sprzedawca może dokonać sprzedaży Produktu na rachunek Klienta lub odstąpić od umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
Sprzedawca wraz z Organizatorem mogą ograniczyć możliwość wyboru sposobów dostawy do jednego sposobu dostawy.

O BRo

Oferta

P.P.H.U Adamis Import-Export Sp. z o.o. KRS: 0000058840